Terugblik Stuurgroep vergadering Implementatie 6 mei 2020
In Geandewei van 13 maart van dit jaar kreeg u, in het eerste verslag, een indruk van de werkwijze van de Stuurgroep. Om uw geheugen op te frissen. De stuurgroep, bestaat uit het moderamen van de Algemene Kerkenraad en de voorzitters van de wijkkerkenraden. Het is ingesteld om de invoering van één Protestantse Gemeente in goede banen te leiden. In die ene PG Drachten spelen de werkgroepen een fundamentele rol. Naast het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn er 7 werkgroepen. Ik zal ze hier niet nog eens opsommen. Wel meld ik dat van twee werkgroepen de eindrapportage is ontvangen. Het zijn de Werkgroep Grote Kerk en de Werkgroep Zorgcentra. Om een indruk te geven wat er op zo’n vergadering allemaal passeert, loop ik met u langs de belangrijkste agendapunten van de vergadering van 6 mei. Na de stagnatie vanwege de uitbraak van het Coronavirus Covid 19, vergaderen we nu online. Mooi dat het zo kan, maar het blijft natuurlijk behelpen. Nu de belangrijkste agendapunten van de vergadering op volgorde van behandeling.
De ledenadministratie
Er is een gesprek geweest met Jan Willem Mersbergen en Jan Willem Offinga over de ledenadministratie. Bij één PGDrachten zijn er in LRP (ledenadministratie van de Protestantse Kerk in Nederland) geen wijken meer, maar wel secties. In de loop der jaren is er binnen de wijken hier en daar met secties geschoven, wat zich soms aan het zicht van het kerkelijk bureau onttrok. Er moet dus een update van de sectie-indeling komen. De vergadering gaat ermee akkoord dat Jan Willem Mersbergen, op basis van de oude situatie, een aangepaste sectie-indeling maakt. Hij heeft daarbij de hulp nodig van degene die zicht heeft op de sectie-indeling van een bepaalde wijk. In wijk Noord is dat bijvoorbeeld Jan Schoonhoven. Voor de andere wijken kan Jan Willem terecht bij de voorzitters van de wijkkerkenraden.
Een aandachtspunt was: Hoe gaan we om met onze voorkeursleden binnen de grenzen van de ene PGDrachten. Eén PG Drachten kent in principe immers geen voorkeursleden meer.
We kiezen voor de volgende benadering. Voor de bestaande voorkeursleden verandert er niets. Ze blijven deel uitmaken van het deelgebied van hun voorkeur. Elk deelgebied creëert voor die leden een sectie of wijst voor hen een sectie aan in het deelgebied van de voorkeur. Aannemelijk is dat de nieuw-ingekomenen in die ene PGDrachten hun eigen weg zullen vinden. Ze maken gewoon deel uit van de sectie waarin ze wonen, gaan naar die vierplek waar ze zich thuis voelen. Mocht in het pastorale contact blijken dat een gemeentelid niet een klik heeft met zijn toegewezen pastor (kan een wederkerige beleving zijn) dan moet dat in overleg kunnen worden opgelost. Met deze insteek gaat de Stuurgroep akkoord.
Schriftelijke Rapportage Werkgroep Vieren
Deze werkgroep bestaat uit: predikanten: Anne Henk Boschma; Hans de Jong; Peter Smilde, Aldert en Jellie van der Vliet (Noord) Jelte Hut (Zuid) Ate Klomp (Oost) West: vacant
Ze hebben een helder stuk ingeleverd met een organisatiestructuur, waar de vergadering zich prima in kon vinden. De Werkgroep Vieren is overkoepelend en de drie zogenaamde Taakgroepen zijn gerelateerd aan de drie vierplekken. Ook wordt aangegeven in welke richting men denkt bij de taken. In onze vergadering werd geopperd of het niet wijs is om de taken van de Werkgroep Vieren en die van de Taakgroepen Vieren explicieter te omschrijven om te voorkomen dat men op elkaars stoel gaat zitten. Al met al, de werkgroep staat prima in de rails en kan op dit spoor verder.
Eén PGDrachten per 29 november 2020
Aanvankelijk was de invoeringsdatum 1 juli van dit jaar. In verband met de pandemie heeft de Algemene Kerkenraad deze invoeringsdatum verplaatst naar de 1 adventszondag van dit jaar (voor meer informatie zie: Geandewei van 8 mei, p. 17). In het kader daarvan zijn een aantal acties nodig, o.a.: de aanpassing van de Plaatselijke Regeling, de uittreding van de Kapelgemeente al of niet met een nieuwe samenwerkingsvorm, enz. Aize Veger werkt aan de nieuwe Plaatselijke Regeling (voor zover zijn gezondheid dat toelaat). Hij doet dit in overleg met onze voorzitter en waarnemend scriba.
De werkgroepen
Ten aanzien van de werkgroepen 'Kerk naar Buiten' en ‘Inspiratie en Bezinning' zijn nog geen initiatieven ontplooid. De voorzitter Ties Zweers en waarnemend scriba zullen een voorstel doen voor een ‘opdracht’ voor deze twee werkgroepen en suggesties aanreiken voor taken. Als de kerkenraad zich in erin kan vinden, zal met dit plaatje voor ogen, gezocht worden naar gemeenteleden die hieronder hun schouders willen zetten.
Verkenning toekomstige vacatures
Binnen de wijkkerkenraden is geïnventariseerd wie na 29 november als ambtsdrager blijven en wie zullen aftreden. Het resultaat hiervan zal gemaild worden naar de scriba. Een belangrijk aandachtspunt was een nieuw moderamen. De aftredende moderamenleden hebben hun termijn er lang en breed op zitten. Nodig zijn: een voorzitter, scriba, assessor, bovendien een voorzitter van het College van Diakenen. De voorzitters van de wijkkerkenraden zullen in hun wijkkerkenraad vragen naar namen van geschikte kandidaten.
Rouleren van de ouderlingen (bankendienst) over de verschillende vierplekken
Hierover is verschil van opvatting. In wijk Noord en Zuid is een peiling geweest naar voorkeur. In de wijken Oost en West is men van mening dat alle ambtsdragers moeten kunnen worden ingeroosterd bij de erediensten op de verschillende vierplekken. We kwamen tot de conclusie dat je het probleem kunt zien in het licht van een groeiproces. In de overgangsfase spelen de echo’s uit het verleden, gaandeweg ebt het weg en kan vanzelfsprekend worden, wat nu als probleem wordt ervaren. In dit vertrouwen moet het mogelijk zijn om op een bevredigende wijze het dilemma op te lossen.
Naamconventies websites
In Noord zijn twee deelgebieden nl. NO en NW. Deelgebieden zijn in feite werkgebieden van predikanten en hebben dus niet de status van een wijkkerkenraad. Moet je nu in de naamgeving van de websites in Noord deze twee deelgebieden onderscheiden? Hierover was verschil van inzicht. Deelgebieden zijn praktisch van aard en de oplossing van het dilemma kan dan ook praktisch zijn. De vergadering kiest, wat de naamgeving betreft, om praktische redenen niet voor opsplitsing in NO en NW.
Afzeggen van gastpredikanten
We besluiten dat de gastpredikanten van mei en juni kunnen worden afgezegd. Na 1 juli zijn er weer kerkdiensten mogelijk met maximaal honderd kerkgangers. Een commissie o.l.v. Karla Marinus beraadt zich op welke wijze dat mogelijk is binnen het kader van de voorschriften van de overheid.
Veel van de bespreekpunten en gemaakte keuzes passeren uiteindelijk de Algemene Kerkenraad, die de goed voorbereide voorstellen grondig en diepgaand beschouwt om ze vervolgens met een hamerslag te promoveren tot een besluit.
Namens de stuurgroep
Jan Jurjens

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com